Hlavní partneři projektu Městské protihlukové clony

Žádný projekt nelze realizovat, jestliže nemáte správné partnery.

Zde uvádíme příspěvky těch našich.

Katedra železničních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Katedra železničních staveb se ve své vědeckovýzkumné činnosti zabývá problematikou návrhu a únosnosti kolejového svršku a spodku, návrhem optimalizace používaných konstrukcí, a použitím novým materiálů a prvků u železničních tratí, tramvajových tratí a tratí metra. Zkoušení konstrukcí a prvků je prováděno jak v laboratorních podmínkách, tak ověřováním v provozních podmínkách na zkušebních úsecích. Řeší také environmentální aspekty kolejové dopravy, včetně měření hlukové zátěže, pro které má i akreditaci. Katedra železničních staveb také v rámci Fakulty stavební ČVUT zajišťuje komplexní výuku projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby kolejových staveb, tedy železničních tratí, stanic a uzlů, tramvajových tratí a tratí metra.

V rámci konceptu MPHC Katedra železničních staveb celý projekt dlouhodobě zastřešuje. Zajišťovala vývoj prvku, podílela se na jeho výstavbě a provádí pravidelné měření a sledování zkušebního úseku v Praze Braníku. Koordinovala i práce během přípravy druhého zkušebního úseku v Praze - Hloubětíně, který byl realizován v roce 2018.

Webové stránky: http://kzs.fsv.cvut.cz/

logo_fsv_k137.png

MONTSTAV CZ

Společnost MONTSTAV CZ s.r.o. zajišťuje ekologické zpracování opotřebovaných pneumatik, které dává záruku trvalého řešení likvidace tohoto tradičního odpadu. Zpracovává všechny druhy pneumatik a ostatní pryžový odpad. Svým dodavatelům zajišťuje jednoduchou cestou možnost odběru pneumatik a dalšího pryžového odpadu k ekologické recyklaci s vydáním potvrzení o převzetí (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění). V nabídce firmy je mnoho produktů – plošných pryžových desek a rohoží, přes speciální lité povrchy na bázi gumové stěrky až po originální multifunkční 3D herní prvky, určené například pro dětská hřiště nebo mateřské školy.

V rámci konceptu MPHC se firma Montstav CZ podílela na vývoji a zajistila výrobu prototypů a výrobu a financování clony pro zkušební úsek v Praze - Braníku, kde se podílela i na jeho výstavbě. Firma se podílela i na získání patentové ochrany prvku a je tak spoluvlastníkem duševního vlastnictví.

Webové stránky: http://www.montstav.cz/

logo_montstav.png

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Městský dopravní podnik byl založen 1. září 1897 pod názvem Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V té době se kromě provozování městské hromadné dopravy zabývaly i výrobou a distribucí elektřiny. V roce 1946 byly Městské podniky pražské po znárodnění energetiky a postupném oddělení elektráren, plynáren a vodáren přeměněny na Dopravní podniky hlavního města Prahy. Název podniku, jeho organizace a řízení se v pozdějších letech několikrát změnily. V roce 1991 byl Dopravní podnik přeměněn na akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha. V rámci Pražské integrované dopravy provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy všechny linky metra a tramvají, výraznou většinu městských autobusových linek a část autobusových linek příměstských.

V rámci konceptu MPHC se Dopravní podnik hlavního města Prahy podílel během pracovních jednání již na přípravě a vývoji, následné zkoušce prototypů v podmínkách reálné tramvajové trati a umožnil výstavbu prvního i  druhého zkušebního úseku. Dopravní podnik dále aktivně spolupracuje na dlouhodobém monitoringu, průběžných měření hluku a dalších souvisejících aktivitách.

Webové stránky: www.dpp.cz

dpp3.png

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Projekt CESTI je zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

V rámci konceptu MPHC byla za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu CESTI číslo TE01020168 prováděna měření hluku a akustické hodnocení.

logo_cesti.png

Operační program Praha - Pól růstu ČR

V rámci výzvy č.24 Operačního programu Praha - Pól růstu ČR zaměřené na Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe byla v roce 2018 v rámci projektu Koncepty Fakulty stavební ČVUT pro Prahu (reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000377) řešena příprava a výstavba 2. souvislejšího zkušebního úseku v Praze - Hloubětíně s užitím technických inovací a vylepšení, související série hlukových měření (ve stavu před i po osazení clony) a příprava pro další rozvoj a komercionalizaci prvku Městské protihlukové prvky. Pro dílčí koncept Městské protihlukové clony je na jmenované činnosti schválená alokovaná finanční podpora z Operačního programu Praha - Pól růstu ČR na rok 2018 v maximální výši 938 520 Kč.

Webové stránky: http://penizeproprahu.cz/

logo_opppr.png