Projekty

Zde naleznete informace týkající se aplikace prvku Městské protihlukové clony na zkušebních úsecích.

Praha - Braník

Pro první aplikaci Městské protihlukové clony byla zvolena tramvajová trať v Praze 4 ve směru na sídliště Modřany. Zkušební úsek pro ověření konstrukčního řešení a akustické účinnosti byl vybrán mezi stanicemi Pobřežní cesta a Přístaviště u koleje směrem do centra. Trať a konkrétní úsek byl zvolen s ohledem na konstrukční uspořádání (trať s otevřeným kolejovým ložem nepojížděná silničními vozidly) a s ohledem na možnost akustických měření hluku (možnost umístění mikrofonu v požadované vzdálenosti pro technické měření hluku).

Zkušební úsek byl vystavěn 9.4.2016 v rámci pravidelné jednodenní výluky modřanské tramvajové trati, konané kvůli údržbě trolejového vedení. Během výstavby došlo nejprve k vyhloubení rýhy, zhutnění štěrku a poté byly do předepsané polohy postupně ukládány jednotlivé dílce. Jednotlivé dílce jsou vyrobené z pojeného gumového granulátu a mají skladebnou délku 75 cm. Poloha dílců byla následně znovu kontrolována. Dílce byly podbity a zahutněny ve štěrku. Výška clony dosahuje úrovně 30 cm nad úroveň temen kolejnic. Další konstrukční vylepšení s cílem dále zvýšit akustickou účinnost proběhlo po provedených měřeních dne 26.4.2016. Od této doby je úsek dále systematicky sledován a jsou zde prováděna pravidelná měření hluku.

Pro umístění clony byla zvolena kolej směrem do centra, protihluková stěna byla umístěna vlevo ve směru jízdy. Toto uspořádání bylo zvoleno zejména s ohledem na prováděná hluková měření, kde jsou zajištěny vhodné podmínky pro umístění zvukoměru podle požadavků normy a umožňují tak získání validních výsledků.

Samotná clona je pak vzdálena 1420 mm od osy koleje a dosahuje výšky maximálně 300 mm nad temenem kolejnice. V horní části clony byl pro větší akustickou účinnost doplněn přesah, který dále brání šíření hluku. Umístění clony neovlivňuje průjezd tramvají ani jiných vozidel - například vozidel údržby. Provedení clony je patrné z výkresu.

Zkušební úsek mezi zastávkami Pobřežní cesta a Přístaviště je i v současnosti dále sledován a jsou zde prováděna periodická měření. Městská protihluková clona prokázala během provozního ověřování odolnost proti povětrnosti a dalším provozním vlivům a schopnost snižovat hluk z provozu tramvají. Rozdíl stavu před aplikací clony a po její výstavbě je v průměru 3,9 dB, pro některé typy tramvají až 5,3 dB. Na základě získaných zkušeností byly provedeny dílčí konstrukční změny vedoucí k výrobě prototypů 2. generace a duševní ochraně prvku.

Prohlédnout si můžete několik vybraných fotografií z výstavby zkušebního úseku v dubnu 2016.

1
2
3
4
5
6

Praha - Hloubětín

Druhá generace MPHC se vyznačuje zejména konstrukčními úpravami zjednodušujícími stavbu a dále zvyšující akustickou účinnost. V neposlední řadě se vyznačuje i lepším řemeslným zpracováním a vyřešením detailů zlepšujících design prvku, na který nebyl v první fázi (kde šlo zejména o ověření konceptu) příliš brán zřetel. Celý koncept Městské protihlukové clony, včetně vyrobených prototypů 2. generace, byl již představen široké veřejnosti v rámci akce Noc vědců 2017 s tématem Mobilita v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde si ho prohlédlo přes 700 návštěvníků.

Druhý zkušební úsek byl zřízen na tramvajové trati v Praze 9 mezi zastávkami Nový Hloubětín a Vozovna Hloubětín. Výstavba clony délky cca 50 metrů zde proběhla během opravy a rekonstrukce trati v Kolbenově ulici v první polovině roku 2018. Úsek byl vybrán jak z důvodu nově budované přilehlé bytové zástavby, kterou clona pomůže chránit od hluku z tramvajového provozu, tak i s ohledem na další "technické" okolnosti - jedná se o úsek, kde není souběžně s tratí vedena silniční doprava (což výrazně usnadňuje provádění a vyhodnocování akustických měření) a je zde použita konstrukce otevřeného kolejového svršku, která je pro instalaci clony velmi výhodná.

Již v předstihu před zahájením stavebních prací na obnově trati proběhlo první měření hluku na staré trati. To umožnilo porovnání stavu před a po rekonstrukci a díky zřízení více měřících profilů i porovnání míst s protihlukovou clonou a bez ní. Výluka tramvajové dopravy probíhala od začátku března do konce června. V dotčeném úseku proběhla nejprve obnova tramvajové trati Dopravního podniku hl.m. Prahy, hlavní práce na zřízení protihlukové clony probíhaly v druhé části výluky v koordinaci s prací dalších investorů.

Jednou ze zajímavostí je vyztužení betonových základů pomocí speciální kompozitní mříže namísto bežné ocelové výztuže, která eliminuje riziko šíření bludných proudů v okolí koleje. Clona byla představena za účasti médií před zahájením provozu 28.6.2018. O MPHC jste se tak mohli dočíst například na iDNES.cz, Novinky.cz, nebo poslechnout v rámci pořadu Českého rozhlasu na Radiožurnálu.

Výstavba úseku protihlukové clony v Praze Hloubětíně, související měření a další práce jsou prováděny v rámci projektu Koncepty Fakulty stavební ČVUT pro Prahu (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000377), realizovaného v rámci výzvy č. 24 Operačního programu Praha - Pól růstu ČR zaměřené na Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Níže si můžete prohlédnout několik vybraných fotografií jak z měření hluku, tak z výstavby.

7
8
9
10
11
12