Prvek městské protihlukové clony

Městská protihluková clona je inovativním prvkem pro snižování hluku od kolejové dopravy ve městě.

Nenarušuje městské prostředí, je kompaktní a akusticky účinná.

Městská protihluková clona

Cesta ke snížení hluku z dopravy ve městech.

Co je to prvek Městské protihlukové clony

MPHC (Městská protihluková clona) je protihlukový prvek, určený pro útlum hluku z tramvajové dopravy v městském prostředí, kde je na rozdíl od jiných (v současnosti používaných) prvků vhodná pro svou velmi malou výšku. Díky svému umístění v blízkosti zdroje hluku u kontaktu kola a kolejnice a vhodnému provedení tak účinně tlumí vznikající hluk, aniž by zasahovala do výhledu cestujících, řidiče nebo rušila uliční panorama v urbanizovaných částech městského prostoru.

co je to mphc

Jak funguje prvek MPHC

Městská protihluková clona díky tvarovému a materiálovému řešení funguje jako akusticky pohltivý prvek a zachycuje hluk přímo u jeho zdroje. Velkou výhodou je použití gumového granulátu, který dobře pohlcuje hluk a umožňuje tvarování povrchu clony. Na rozdíl od klasických protihlukových stěn, známých například od dálnic, postačuje k útlumu hluku mnohem menší výška prvku.

jak funguje mphc

Proč využít Městskou protihlukovou clonu

Městská protihluková clona se vyznačuje velmi malou výškou, a to jen cca 30 cm. Díky tomu je vhodná do městského prostoru, kde neruší urbanistickou strukturu místa, nenarušuje pohledové vazby a v neposlední řadě neruší ani výhled z vozidla. Mezi další výhody díky materiálovému a konstrukčnímu řešení na rozdíl od jiných srovnatelných prvků (například betonových) patří i možnost rychlého rozebrání v případě nutnosti zásahu IZS například u nehod, povalení osob a podobně.

proc vyuzit mphc

Z čeho je Městská protihluková clona

Základním materiálem pro výrobu Městské protihlukové clony je gumový granulát, tedy druhotná surovina vznikající recyklací pneumatik. Při recyklaci jsou z pneumatik v několika krocích oddělena kovová patní lana a části textilu, samotná pryž je dále drcena na požadovanou velikost zrn - "frakci". Při výrobě dílců MPHC je gumový granulát spojený pomocí pojiva a umístěný do formy. Tvar formy je možné podle potřeby upravovat tak, že povrch je ve výsledku plasticky tvarován do vln, jehlánů nebo jiných tvarů - to přispívá k lepšímu zachycení hluku a umožňuje i designové provedení podle přání zákazníka.

z ceho je

Výhody užití prvku MPHC

Užití prvku Městské protihlukové clony je díky využití recyklací vzniklého gumového granulátu šetrné k životnímu prostředí a je též ekonomicky výhodné.

ikonka1

Snížení hladiny hluku

Na základě provedených měření bylo zjištěno snížení hladiny hluku až o 5,3dB.

ikonka2

Snadná montáž a demontáž

Prvek je uložen na přenosném základu, lze jej snadno montovat i demontovat.

ikonka3

Ekonomicky výhodné řešení

Segmenty clony jsou vyráběny z recyklovaných pneumatik.

ikonka4

Nízká výška

Prvek díky své nízké výšce nepřekáží, je překročitelný.

ikonka5

Vhodný do města

Nenarušuje okolní prostředí a proto je vhodný do zastavěných oblastí.

ikonka6

Variabilita provedení

Řešení prvku umožňuje provádění různých plastických motivů i barevnou variablitu.

Duševní vlastnictví

Prvek Městské protihlukové clony byl v roce 2016 Úřadem průmyslového vlastnictví zapsán jako užitný vzor UV 29893 s názvem Městská protihluková clona (technické a materiálové řešení), jako průmyslový vzor PV 36846 v kategorii Akustické stavební prvky (vzhled prvku) a na základě dalšího řízení mu byl jako vynálezu v roce 2017 udělen patent číslo 306948 s názvem Mětská protihluková clona. Prvek MPHC tak již podléha ochraně duševního vlastnictví. V současnosti jsou konány další kroky navazující na národní řízení s možností získání ochrany i pro další státy. V současnosti je prováděna podrobná mezinárodní rešerše Visegrádským patentovým institutem v systému PCT, na jejímž základě bude možné zažádat o patentovou ochranu až ve 148 členských státech dle úmluvy PCT. Všechny související dokumenty byly v rámci řízení klasifikovány stupněm A, zveřejnění rešerše ve věstníku se předpokládá v únoru 2018.

V případě zájmu o poskytnutí licence, průmyslových práv nebo zájmu o strategickou spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Odborné publikace

Vývoj prvku Městské protihlukové clony, výstavba zkušebního úseku, provedená akustická měření a další získané zkušenosti jsou publikovány v odborných periodicích a prezentovány na konferencích týkajících se této problematiky. Níže je uveden přehled dosud publikovaných článků:

Development of the Municipal Noise-Absorbing Screen and test section construction technology

ACTA POLYTECNICA CTU PROCEEDINGS

Vol 11, 2017

Bret O. & Čížková (Váňová) P.

Příspěvek zabývající se vývojem první generace clony, ověřením prototypů a výstavbou zkušebního úseku byl prezentován na konferenci Modernization of Railway - IRICoN, konané v Praze dne 10.5.2017 a byl vybrán pro zařazení do sborníku.

Jazyk: Angličtina

ISBN: 978-80-01-06297-5

Více informací a plný text článku na: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4439/4317

Městská protihluková clona v Praze Modřanech / The Municipal Noise Absorbing Screen in Praha Modřany

AKUSTIKA

Vol 28, 2017

Čížková (Váňová) P. & Bret O.

Článek zabývající se podrobně měřením hluku a dosaženými akustickými výsledky na zkušebním úseku (útlum hluku, spektrální analýza, vyhodnocení pomocí softwaru) byl publikovaný v odborném časopise Akustika.

Jazyk: Angličtina a Čeština

ISSN: 1801-9064

Ukázku článku naleznete zde

Více informací a plný text článku na: https://www.journalakustika.com/

Vybrané příklady využití gumového granulátu jako zvukově pohltivé vrtsvy

Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2017

18. 10. 2017

Bret O. & Lidmila M.

Příspěvek zabývající se problematikou použití gumového granulátu u protihlukových opatření byl prezentovaný na odborné konferenci Research, Development and Innovation in Transport, konané ve Vysokém Mýtě dne 18.10.2017 a publikovaný ve Sborníku odborného semináře RDIT 2017.

Jazyk: Čeština

ISBN: 978-80-248-4111-3

Ukázku článku naleznete zde

Více informací a plný text článku na: http://www.rdit.cz/

Proti hluku

TECNICALL

podzim 2017

Lidmila M. & Bret O.

Článek ve čtvrtletníku Českého vysokého učení technického v Praze představující dva inovativní protihlukové prvky vyvinuté ve spolupráci vysoké školy a soukromého sektoru. Kromě prvku MPHC je zde krátce představen i tzv. Multifunční gabion.

Jazyk: Čeština

MK ČR E 17564

Ukázku článku naleznete zde

Více informací a plný text článku na: http://www.tecnicall.cz/

Protihlukové stěny a clony z pohledu LCA analýzy - Městská protihluková clona jako možné využití druhotných surovin

Sborník příspěvků konference Želva 2019

17. - 18.9.2019

Bret O.

Životní cyklus budov a vzrobků a jeho posuzovaní patří v současnosti s ohledem na stále větší snahu o udržitelnost vzstavby a ochranu životního prostředí k rozvíjenzm odvětvím. Ve stavebnictví je vzhledem k velkému objemu prací a tedy i velkému ovlivnění životního prostředí tato problematika o to důležitější. Problematikou tvorby objektivní metodiky pro posuzování vlivu na životní prostředí se tak zabzvá velké množství pracovišť po celém světě.

Jazyk: Čeština

ISBN: 978-80-01-06622-5

Ukázku článku naleznete zde

The fire characteristics of the Municipal noise absorbing screen

IOP Conference Series Materials Science and Engineering

August, 2019

Mašková Z., Bret O.

This article deals with the fire resistance of an innovative noise protection – so called

the Municipal noise absorbing screen and its resistance in other dangerous situations with the

occurrence of fire. The article briefly describes the characteristics of the noise absorbing screen‘s

element which is made mostly of the cemented rubber granulate.

Jazyk: Angličtina

DOI: 10.1088/1757-899X/566/1/012022

Ukázku článku naleznete zde

Více informací a plný text článku na: https://www.researchgate.net/publication/335081311_The_fire_characteristics_of_the_Municipal_noise_absorbing_screen

Experimentální zkouška odolnosti Městské protihlukové clony a možnosti její destrukce při zásahu IZS

Sborník příspěvků - Experimentální a výpočtové metody v inženýrství

12.-14.6.2019

Bret O.

Příspěvek popisuje experimentální destrukci městské protihlukové clony umístěné na tramvajové trati, jejímž cílem bylo stanovit optimální postup zásahu složek integrovaného záchranného systému při záchraně zaklíněné osoby mezi tuto clonu a vozidlo. Zkouška byla provedena v reálných podmínkách tramvajové trati ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem DP Praha. Městská protihluková clona je vyrobena z inovativního materiálu - pojeného gumového granulátu, který je jedním z možných produktů materiálové recyklace vyřazených automobilových pneumatik. Z důvodu použití tohoto nekonvenčního materiálu bylo přistoupeno k provedení experimentální destrukce v reálných podmínkách, neboť odolnost ani obdobné vlastnosti dosud nelze stanovit výpočtem. Clona se mimo to vyznačuje svým specifickým konstrukčním a tvarovým řešením.

Jazyk: Čeština

ISBN: 978-80-7561-185-7

Ukázku článku naleznete zde